Salgs og leveringsbetingelser

Almindelig del

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og vores gafiske hus (Kolind Bogtrykkeri, Jysk Grafisk, TrykOnline.dk), herefter kaldet leverandøren, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

 1. Tilbud og aftale
    Bestemmelsen omhandler afgivelse af tilbud og indgåelse af aftale.
    Tilbud bør være tidsbegrænset. Ved anvendelse af nedenstående forslag bør det altid sikres, at tilbudet indeholder betingelser, der harmonerer med de i pkt. (1.2) anførte, idet pkt. (1.2) ellers vil savne mening.
    Tilbud bliver bindende, når der foreligger accept fra bestillerens side og tilbudet ændrer derved karakter til at være en aftale mellem leverandøren og bestilleren.
   Kommer accepten efter tilbudsfristens udløb, står det leverandøren frit for, om han vil vedstå det oprindelige tilbud og dermed, om den forsinkede accept betyder indgåelse af en aftale. Leverandøren bør dog under alle omstændigheder underrette bestilleren om sin stillingtagen.

  1. Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbudets dato at regne.
  2. Tilbudet er betinget af, at:
   1. Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
   2. Arbejdet kan udføres i én samlet leverance som angivet i tilbuddet.
   3. Det af bestilleren fremsendte materiale er i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse heraf.
  3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
  4. Har Bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, orginalmateriale m.m. er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt. Alle aftaler og bestillinger, der afgives ved anvendelse af leverandørens elektroniske system behandles på samme måde, som hvis de var afgivet ved en traditionel skriftlig bestilling. Bestilleren er indforstået med, at en ordre er bindende og endelig afgivet til leverandøren, når ordren hos leverandøren registreres som værende indtastet i systemet.
 2. Pris
  1. Alle priser er i Danske kroner, og er ekskl. moms og levering.
  2. Alle leverings omkonstninger er ved levering inden for Danmarks grænser, dog kan der opkrævet tillæg for leverancer til ikke land- og brofaste øer, ved indtastning i det elektroniske bestillingssystem, er den opgivende leveringsomkostning dog forudsat at bestilleren har indtastet det rigtige leverings postnummer ved tilbudets beregningen, der kan dog stadig tillægges tillæg ved levering til ikke land- og brofaste øer.
  3. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
  4. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
   1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller man-gelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
   2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
   3. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet (hvis ikke andet er aftale er der 2. korrekturgange incl. i opsætnings priser).
   4. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.
 3. Levering
  1. Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, med mindre levering er udelukket på grund af forhold, der skyldes bestillerens handling eller undladelse samt på grund af de i pkt. (8.1) nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har leverandøren efter eget valg ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
  2. Hvis en begivenhed som beskrevet i pkt. (3.1.) bevirker, at opfyldelse af leverandørens forpligtelse til levering fordyres, er leverandøren dog forpligtet til at opfylde forpligtelsen til levering, såfremt bestilleren på opfordring erklærer at ville betale hele den af leverandøren beregnede merpris.
  3. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer leverandøren dette.
  4. Leveringssted er leverandørens forretningsadresse, med mindre andet er aftalt. Ved levering på et angivet sted uden for leverandørens forretningsadresse sker al forsendelse for bestillerens regning og risiko.
  5. Rettidig levering er når leverandøren har afsendt leverancen hverdagen før aftalet leveringstidspunkt, med gængse transport udbydere (normalt Post Danmark eller Danske Fragtmænd) der under normale omstændigheder lover levering næste hverdag.
 4. Betaling
  1. Betaling sker enten senest på den dato, der på tilbud, ordrebekræftigelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag eller kontant ved levering.
  2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende disconto med et tillæg på 6% p.a.
  3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
  4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.
 5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
   Bestemmelsen omhandler ejendoms- og ophavsretten til det af leverandøren udførte arbejde samt mulighed for at erhverve ejendoms- eller ophavsretten og mulighed for at bortskaffe arbejderne efter en nærmere angivet frist.

  1. Ophavsretten til de af leverandøren udarbejdede skitser, koncepter, forarbejder, originalmateriale, kreative oplæg, elektroniske filer m.v. tilkommer leverandøren og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Leverandørens ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven.
  2. Ejendomsretten til de af leverandøren fremstillede forarbejder, mellemprodukter/mellemmaterialer, værktøjer, materialer m.v. og det i pkt. (5.1) anførte til brug for leverancen tilkommer leverandøren. Dette gælder også, hvor det således fremstillede er særskilt faktureret over for bestilleren.
  3. De i pkt. (5.2.) omhandlede effekter m.v. må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
 6. Forsinkelse
  1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. (3.1.) følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
 7. Mangler
  1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
  2. Leverandøren kan med rimeligt varsel anmode bestilleren om at deltage i trykstart, hvorefter bestilleren er forpligtet til at deltage i trykstart med henblik på endelig godkendelse af leverancen efter trykning og som færdiggjort produkt.
  3. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos leverandøren beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation.
  4. Leverandøren har ret til at præstere en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til at præstere en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
  5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og inden 7 kalenderdage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
  6. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Ligeledes hæfter leverandøren ikke for mangler ved det færdige produkt, der kan henføres til bestillers papirvalg eller andet ved leverancen.
  7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerende numrer ved leverancer indeholdende nummererede arbejder.
  8. Har bestiller taget leverancen helt eller delvist i anvendelse på reklamationstidspunktet, er bestiller afskåret fra at hæve aftalen. Bestiller kan således i sådanne tilfælde alene opnå en aftalt eller ved domstolsprøvelse fastsat dekort.
  9. Såfremt bestiller berettiget hæver købet, vil erstatning eller omtrykning af leverancen være betinget af, at den eller de leverancer, der måtte være fejlbehæftede, tilbageleveres til leverandøren.
 8. Ansvar
  1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
  2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.
  3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.
  4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leve-randørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor, herunder også for afholdte såvel som idømte sagsomkostninger. Leverandørens ansvar efter nærværende bestemmelse kan aldrig være mere vidtgående end ansvaret fastsat i den til enhver tid gældende produktansvarslov.
  5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
  6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. (2.4.3) Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.
 9. Underleverandører
  1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.
  2. Såfremt leverandøren vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse leverandøren til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til bestilleren. Såfremt en leverance fra en valgt underleverandør er behæftet med mangler, er leverandøren berettiget til en forlængelse af fristen for levering til bestilleren svarende til det tidsrum, der medgår til underleverandørens præstation af mangelfri ydelse.
  3. Leverandøren er forpligtet til, straks efter konstateringen af, at en forsinkelse m.v. som beskrevet i pkt. (9.2.) foreligger, at informere bestilleren herom samt om tidsfristforlængelsens anslåede omfang.
  4. De i (9.2.) beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke bestilleren til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.
 10. Persondata
  Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.
 11. Lovgivning
  1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
 12. Tvistløsning
  1. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Enhver tvist bedømmes og afgøres efter dansk ret.

Comments are closed.